Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Наукова робота

Велику увагу кафедра приділяє науковій роботі. Участь беруть усі викладачі, молоді вчені та здобувачі, які постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. На кафедрі організовується науково-дослідна робота студентів, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позаурочний час.

Щоденна робота викладачів кафедри над удосконаленням методичної бази, розробкою та впровадженням наукових продуктів, постійне спостереження за освітніми новинами в світі та Україні, за останніми змінами законодавства в сфері телекомунікацій, мережних технологій, технологій мобільного зв’язку, бездротових та оптичних мереж зв’язку, безпеки та захисту інформації. Використання сучасних програмних продуктів, а також високий професійний рівень працівників є запорукою для випуску кваліфікованих бакалаврів та магістрів з інформаційно-мережних технологій. Випускники кафедри під час виробничої та переддипломної практики на підприємствах, в бюджетних організаціях та банківських установах отримують високі оцінки та схвальні відгуки фахівців-практиків, що сприяє працевлаштуванню і забезпеченню їхнього майбутнього, професійному та кар’єрному росту.

Колектив кафедри приймає активну участь у науково-практичних конференціях на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою апробації результатів наукових досліджень. За результатами наукових досліджень викладачами та співробітниками кафедри щорічно публікуються наукові праці, зокрема статті у наукових журналах, монографії та наукові збірники, готуються доповіді на наукових конференціях різного рівня, у тому числі й у співавторстві зі студентами кафедри.

Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з дослідженням  напряму “Інфокомунікаційні технології та мережі”.

Важливим показником діяльності кафедри є пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів. До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедри, здійснення самостійних пошукових досліджень, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах.

Це сприяє накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулює творчу діяльність майбутніх фахівців. Під керівництвом провідних викладачів кафедри плідно працюють студентські наукові гуртки.

За результатами досліджень готуються роботи на конкурс наукових студентських робіт, проводяться науково-практичні семінари і активна участь у наукових молодіжних конференціях, зразкові доповіді студентів публікуються в збірниках наукових праць.

Таким чином активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності кафедри можна окреслити такі перспективні напрями роботи:

 1. Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень у галузі.
 2. Набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність. Посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування.
 3. Розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація наукової діяльності кафедри та налагодження співпраці з аналогічними осередками у ВНЗ України та інших країн.
 4. Підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок.
 5. Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (h-індекс).
 6. Участь в університетських методологічних семінарах з питань використання наукометричних баз даних у науковій та навчальній діяльності.
 7. Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах.
 8. Спрямування діяльності професорсько-викладацького складу кафедри на створення наукових продуктів інноваційного характеру.
 9. Співпраця кафедри з іншими навчально-науковими структурними підрозділами університету, іншими ВНЗ і кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехнік,  робота над спільними науковими проектами.
 10. Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
 11. Підвищення якості студентських наукових доробків.