Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Кваліфікаційна робота студентів

Кваліфікаційна робота бакалавра або магістра є невід’ємною частиною атестації випускника вищого навчального закладу. Така форма атестації має показати рівень теоретичної та практичної підготовки випускника за даною освітньою програмою з обраної спеціальності. Кожного навчального року видається наказ із затвердженими темами і керівниками кваліфікаційних робіт.

Форма, підготовка та безпосередньо захист кваліфікаційної  роботи визначається Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ» (Наказ № 400 від 27.11.2020 р.).

Кваліфікаційні  роботи виконуються студентами за тематикою кафедри під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. Студенти виконують кваліфікаційні роботи самостійно на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих ними протягом усього терміну та самостійної науково-дослідної роботи в рамках наукових напрямів кафедри та обраної освітньої програми.

Список керівників кваліфікаційних робіт затверджується на засіданні кафедри до початку навчального року. Захисту кваліфікаційної роботи передує практика, яку проходять студенти на підприємствах, пов’язаних зі специфікою навчання. Перед проходженням практики студенти мають визначитися з вибором керівника кваліфікаційної роботи, а під час практики і з темою майбутньої кваліфікаційної роботи. Найчастіше, наукові інтереси викладачів, тематика студентських науково-дослідних робіт або практичні аспекти з обраної освітньої програми чи стрімкий розвиток певних технологій визначають тематику кваліфікаційної роботи.

Термін виконання етапів роботи планується керівником і відповідає терміну підготовки кваліфікаційної роботи згідно графіку навчального процесу, затверджується на аркуші завдання пояснювальної записки, і є обов’язковим до виконання.

Оформлення атестаційних робіт має відповідати вимогам ДСТУ 3008:2015. «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи складається з кількох розділів.

На інформаційному носії мають бути: електронна версія пояснювальної записки, матеріали презентації до захисту.

Захист атестаційних робіт проводиться перед екзаменаційною комісією (ЕК) у складі голови та членів комісії – викладачів кафедри. На захисті може бути присутнім керівник роботи. Порядок захисту є таким:

– студент викладає протягом 10-15 хвилин зміст своєї роботи;

– студент відповідає на питання, запропоновані членами комісії та її головою.

Результати захисту оцінюються на засіданні ЕК за національною, стобальною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Відомості про кваліфікаційну роботу студента, процедуру захисту, результати захисту з відповідними рішеннями ЕК заносяться до протоколу засідання ЕК.

Після завершення роботи ЕК кваліфікаційні роботи у встановленому порядку передаються до архіву ХНУРЕ, де зберігаються у паперовій формі, а в репозитарії бібліотеки ХНУРЕ зберігаються електронні версії кваліфікаційних робіт.